Regulació dels habitatges d’ús turístic a Castelldefels

2018 — 2020

Barcelona Regional

Baix Llobregat

A Castelldefels, com a molts altres municipis catalans, el número d’habitatges d’ús turístic (HUTs) ha experimentat un augment exponencial en els darrers anys. La transformació d’habitatges existents cap a l’ús turístic implica la reducció de l’oferta d’habitatges de lloguer destinats a residència permanent, provocant tensions en el mercat, un increment en els preus de l’habitatge i dificulta l’accés a la població local.

En el cas de Castelldefels, la ràpida implantació d’aquest ús s’ha concentrat en certes àrees, generant conflictes de convivència amb el veïnat, a més de la reducció de l’oferta de lloguer permanent.

L’augment notable de les sol·licituds de llicències, que gairebé va arribar al centenar durant el primer semestre de 2018, va impulsar l’Ajuntament de Castelldefels a tramitar un instrument urbanístic per regular els HUTs. L’objectiu de la regulació és aconseguir un equilibri entre el model turístic i el dret a l’habitatge, minimitzant l’impacte negatiu d’aquesta activitat i protegint l’habitatge habitual.

A partir d’aquí, es proposa la redacció  d’un Pla especial per a la regulació urbanística dels HUT a Castelldefels amb els següents objectius:

  • Garantir la prevalença del dret a l’habitatge
  • Assegurar una mixtura adequada entre els usos relacionats amb les activitats econòmiques i els teixits residencials
  • Conservar la qualitat de l’espai públic i garantir el funcionament dels serveis públics
  • Preservar la convivència veïnal
  • Permetre un desenvolupament econòmic sostenible i equilibrat

Des de Celobert hem redactat la memòria social d’aquest document, que recull les necessitats d’habitatge habitual al municipi (tant a preu de mercat com assequible) i també identifica l’habitatge assequible existent i el potencial per crear-ne de nou. A partir de la informació recollida, es detecta que la demanda d’habitatge principal i assequible registrada és superior al parc d’habitatge potencial del municipi (el parc actual més el potencial urbanístic). Aquesta informació permet justificar la necessitat de regular els HUTs al municipi per garantir la prevalença del dret a l’habitatge i facilitar la creació de més habitatge assequible.

La principal conclusió és que, per donar resposta a la demanda, caldrà captar i adquirir habitatge en el mercat lliure. És crucial evitar la pèrdua d’habitatge habitual cap a usos turístics, ja que això dificultaria la captació i faria necessari generar més habitatge assequible.

Des de Celobert, considerem que aquesta regulació és un mecanisme clau per protegir, des de l’urbanisme, l’habitatge com a residència permanent i contribuir en la defensa del dret a l’habitatge.