Modificació del Pla General d’Ordenació d’habitatge amb protecció oficial La Renegà

2022

La Renegà SCCL

Santa Maria de Palautordera

Des de Celobert hem treballant per fer possible el projecte feminista d’habitatge cooperatiu La Renegà a través de diferents actuacions:

  • Modificació de planejament
  • Redacció del projecte arquitectònic
  • Suport a la modificació de les ordenances fiscals de Santa Maria de Palautordera.

Pel que fa al planejament s’han redactat dues modificacions de manera consecutiva, una primera que ha afectat a total l’illa i on Celobert ha donat suport en allò que afectava a la parcel·la de la renegà, i una segona redactada íntegrament per Celobert.

Primera modificació de planejament

Celobert va donar suport a la redacció d’una primera modificació del PGOU  amb un àmbit més ampli, que havia de facilitar el desenvolupament de diferents projectes cooperatius.

Els objectius de la primera modificació, redactada per Daniel Nassar Yarur eren:

  • Donar una major llibertat en la geometria de l’edificació, al suprimir el condicionament a una geometria arquitectònica específica.
  • Permetre la construcció d’edificis plurifamiliars.
  • Eliminar les servituds de pas que vinculaven a totes les parcel∙les.

Segona modificació de planejament

Aquesta modificació, que va redactar Celobert, tenia per objectiu facilitar la generació d’habitatge de protecció pública i fer possible que persones amb menys ingressos poguessin accedir a un habitatge, i alhora generar habitatges inclusius que es destinaran a la Fundació Surt que treballa amb dones víctimes de violència masclista.

Per fer-ho, s’ha augmentat la densitat residencial sense modificar cap dels altres paràmetres previstos al planejament. Això ha permès passar dels 8 habitatges recollits al planejament inicialment, als 15 que permet la modificació. La modificació s’ha basat en allò previst a l’article 100 Modificació de les figures de planejament urbanístic que requereixen un increment de les reserves per a sistemes urbanístics del text refós de la Llei d’Urbanisme, que permet augmentar la densitat residencial. En aquest cas, al destinar-se a HPO aquest augment de la densitat (i no haver-hi un increment de l’aprofitament urbanístic), no es requereix de cessions.

Innovació per adaptar-se al grup

Més enllà que es tracta d’una modificació de planejament poc habitual, les característiques del grup impulsor del projectes van fer que s’apostés per un model flexible, que permetés que la modificació s’adaptés al grup, ja que en el moment de redacció de la modificació estava en procés de constitució, i no se sabia quantes persones requeririen d’un habitatge lliure i quantes d’un habitatge protegit.

Alhora, en aquell moment la propietat encara no era la cooperativa, de manera que per una banda, la cooperativa necessitava poder garantir que es podia augmentar la densitat, ja que sinó el tipus d’habitatge no s’adequaria a les seves necessitats, i d’altra banda, la propietat no havia de perdre la possibilitat de construir habitatge lliure en el cas que el projecte no reeixís.

Plànol de qualificació del sòl

En aquest escenari, el planejament no concreta el número total d’habitatges que es construiran, ni quants d’ells seran lliures i quants protegits, sinó que facilita que el projecte s’adapti a les característiques del grup. Així, el que s’estableix és el numero màxim d’habitatges permès, que serà 15, en el cas que tots siguin protegits, i el número màxim en el cas que tots siguin lliures, que manté els 8 del planejament vigent. A partir d’aquí s’estableix el número màxim d’habitatges que es podran construir en funció del número d’habitatges protegits que es vulguin incorporar.

Emplaçament i projecte arquitectònic
Modificació de
les ordenances fiscals

En paral·lel a la redacció de la modificació de planejament i del projecte arquitectònic, es va treballar amb l’Ajuntament per facilitar que el projecte fos una realitat, a partir de l’establiment de bonificacions de la taxa de llicència d’obres. Aquesta ajust recollia bonificacions vinculades a la generació d’habitatge assequible.