Modificació del Pla General Metropolità per a la reordenació de l’entorn de la Vall d’Hebron

2023
Ajuntament de Barcelona
Barcelona

En col·laboració amb
Taller d’Arquitectura i Territori SLP

Els treballs de redacció de la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) abasten l’entorn de la Llosa de la Vall d’Hebron i alguns dels vials i zones verdes que l’envolten.

Celobert ens hem encarregat de la redacció del planejament juntament amb el Taller Arquitectura i Territori.

La MPGM per a la reordenació de l’entorn de la Llosa de la Vall d’Hebron té un doble objectiu:

 • Fer compatible la incorporació dels nous usos de ciutat previstos a la Llosa de la Vall d’Hebron, amb la seva integració a l’entorn.
 • Definir un planejament per a la Teixonera que respecti el teixit existent i alhora faciliti la seva integració a l’entorn.
Criteris i diagnosi

A partir de l’anàlisi elaborada s’ha pogut destacar els diferents elements físics que condicionen les possibilitats de la proposta: uns vials en transformació, unes edificacions preexistents, una topografia amb pendents pronunciats i restriccions en el subsol pels usos vinculats al metro i altres infraestructures.

 • El Pla Director Urbanístic Metropolità preveu transformacions en l’àmbit de treball redefinint la seva centralitat.
 • La presència d’edificacions amb varietat tipològica, desajustos tant amb el planejament com amb les rasants de la vialitat, el mal estat de conservació i la manca de llicència d’edificació en molts habitatges planteja la necessitat d’establir uns criteris per conservar o substituir les edificacions existents.
 • La presència d’equipaments: el parc de Bombers, els tallers i cotxeres de TMB, l’edifici de l’ASPB,  les consultes ambulatòries de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron i el Marcat i la Bòbila Carmen.
 • Una topografia pronunciada, sobretot en l’espai proper a la Llosa de la Vall d’Hebron i els carrers que l’envolten.
 • Un subsol restrictiu, a causa de la presència de les infraestructures del metro.

L’àmbit d’estudi articula una escala metropolitana, relacionada amb la Ronda de Dalt i els grans equipaments i, l’escala de barri, vinculada amb equipaments cívics i edificis residencials.

La proposta haurà de resoldre les tensions basades en:

 • els desplaçaments quotidians vinculats a les parades de metro i els equipaments com l’Hospital de la Vall d’Hebron, les instal·lacions esportives, el Mercat de la Vall d’Hebron-La Teixonera o l’Institut Vall d’Hebron.
 • la mobilitat activa: per potenciar algunes connexions longitudinals  (est-oest) i unes transversals a construir (nord-sud).
 • la mobilitat rodada: per replantejar els traçats actuals per adaptar-los a la doble funcionalitat rodada i de vianants, eliminar les illetes de trànsit i la incorporació dels carrils bici.

A partir de l’anàlisi anterior, s’han identificat les àrees d’oportunitat d’intervenció que es poden generar i s’han classificat en tres tipus d’intervenció diferents:

 • Espais de transformació del teixit residencial
 • Espais d’oportunitat per a nous usos
 • Espais d’oportunitat per a la xarxa verda i de mobilitat

Els criteris d’ordenació i sostenibilitat establerts de la proposta es basen en:

 1. Connectar l’entorn de la Llosa amb la Teixonera, la Vall d’Hebron i Collserola.
 2. Generar espais verds de qualitat vinculats als itineraris de vianants.
 3. Generar espais residencials vinculats al barri.
 4. Implantar equipaments vinculats a barri i ciutat, que es puguin incorporar progressivament.
 5. Integrar els requeriments d’ampliació del metro per millorar la relació amb l’entorn.
 6. Dotar de vitalitat urbana l’àmbit amb una mirada de gènere i salut.
Proposta de concurs: secció transversal de la Llosa
Proposta de concurs: Secció longitudinal del C/ de les basses d’Horta

Un cop finalitzada la primera fase de criteris i diagnosi s’ha començat a treballar la redacció del planejament per a l’aprovació inicial.