Pla Local d’Habitatge de Santa Coloma de Gramenet

2017 — 2021
Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet
Barcelona

El projecte, que s’inici a la tardor de 2017 amb uns treballs previs, consisteix en l’elaboració del Pla Local d’Habitatge (PLH) de Santa Coloma de Gramenet i la dinamització d’un procés participatiu paral·lel que incorpora la visió de la població. Volem destacar que aquest pla ens ha permès aprofundir en l’abordatge de la perspectiva de gènere en les polítiques d’habitatge − des de l’anàlisi de les dades i la realitat, fins a la implementació de polítiques − i que incorporarem als següents plans que elaborem.

Intervenció feta a través del projecte Renovem els barris | Font: Rehacsa
Fase d’anàlisi

Un dels aspectes claus d’aquesta primera fase ha estat l’estudi detallat dels recursos disponibles i les iniciatives municipals que ja s’estan duent a terme en el camp de l’habitatge. Entre elles, destaquem l’important tasca que s’està realitzant des de la CIBA, un equipament públic per a la innovació socioeconòmica orientat a dones, i el projecte Renovem els barris, l’Àrea de Conservació i Rehabilitació que s’ha dut a terme al carrer Pirineus. També hem centrat l’anàlisi en:

 • Població que viu al municipi
 • Estat de conservació i accessibilitat del parc d’habitatges
 • Mercat immobiliari
 • Planejament urbanístic
 • Recursos disponibles en l’àmbit de l’habitatge

Pensem que reconèixer la feina que ja s’està fent des dels municipi en temes d’habitatge, analitzar les seves mancances i potencialitats, i estudiar les possibilitats de millora són aspectes clau en la redacció d’un Pla Local d’Habitatge.

Fase de diagnosi

En aquesta fase hem detectat les debilitats i fortaleses de la situació de l’habitatge a Santa Coloma de Gramenet i del serveis que ofereix en aquest àmbit. Pensem que per dissenyar actuacions que potenciïn els punts forts de la ciutat i donin resposta a possibles problemàtiques, aquest punt del procés és clau.

Aquesta fase s’ha fet conjuntament amb els equips municipals a través de diverses sessions participatives. Aquestes no només han servit per treballar el document del futur pla d’habitatge, sinó que han esdevingut un espai de trobada transversal per compartir punts de vista i establir nous ponts dins del propi Ajuntament.

Paral·lelament, s’ha dinamitzat un procés participatiu amb l’objectiu d’incorporar la visió de la ciutadania al pla i que consta de les següents accions:

Enquesta en línia i a peu de carrer. Va permetre recollir l’opinió del màxim número de persones possible en relació a la situació de l’habitatge al municipi i quines haurien de ser les actuacions a portar a terme.

Sessió de diagnosi participativa i primeres propostes. Es va convidar a col·lectius que treballen en relació l’habitatge i a la ciutadania en general i va servir per:

 • Realitzar una diagnosi compartida sobre la situació de l’habitatge al municipi
 • Identificar les actuacions que caldria desenvolupar per donar resposta a les principals problemàtiques identificades.

Sessió de priorització de propostes. Els objectius de la sessió van ser els següents:

 • Avaluar les propostes realitzades i incloses al document de Treballs previs per a la redacció del pla local d’habitatge de Santa Coloma de Gramenet.
 • Incloure noves actuacions que es considerin necessàries i no estiguin incloses a les propostes presentades.
 • Prioritzar les actuacions més necessàries, en matèria d’habitatge.
Fase Pla d’acció

Finalment s’ha elaborat el pla d’acció, un document que inclou els set grans reptes que aborda el PLH, amb cinc eixos estratègics i 58 actuacions en total. També incorpora objectius quantificables, calendari, pressupost i finançament, com també un organigrama entorn a l’habitatge que el pla haurà de fer possible.

Reptes

El pla planteja set grans reptes que la ciutat haurà d’abordar en els pròxims anys per donar resposta a les principals necessitats pel que fa a habitatge:

 • Reforçar la mediació i els ajuts per facilitar el manteniment de l’habitatge
 • Mobilitzar l’habitatge privat cap al lloguer assequible
 • Incrementar el parc d’habitatge assequible
 • Millorar la gestió del parc públic
 • Fomentar la rehabilitació per revertir la segregació socio-espacial
 • Reforçar l’acompanyament a les comunitats
 • Atendre el repte de l’envelliment de la població

Eixos estratègics

El pla planteja cinc grans eixos estratègics, dos dels quals la ciutat ja fa anys que hi treballa amb el reconeixement i finançament català i europeu. Es tracta de l’acompanyament a les comunitats veïnals, tant pel que fa a la seva organització i cohesió, com millora dels propis edificis, i al treball transversal entorn al gènere.

Els eixos que incorpora el pla són:

 • Prevenir i atendre la pèrdua de l’habitatge i l’emergència
 • Ampliar i gestionar el parc d’habitatge assequible i social
 • Regenerar els barris
 • Acompanyar a les comunitats
 • Incorporar la perspectiva de gènere
Col·laboracions

Montserrat Mercadé — Geógrafa