Vallcarca rebrota, projecte finalista al concurs d’idees pel barri

2017

Barcelona

 

Primera menció del concurs d’idees organitzat per l’Ajuntament de Barcelona amb la proposta “Vallcarca Rebrota”, elaborada conjuntament amb la Lorena Rius i Raons Públiques.

Decidim presentar-nos al concurs d’idees per Vallcarca que al 2017 posa en marxa l’Ajuntament de Barcelona, perquè volem contribuir a la reconstrucció d’un barri que confiem que rebrotarà aviat. Per això, posem a disposició el nostre coneixement tècnic i urbanístic per enriquir el debat veïnal i facilitar el disseny de la Vallcarca del futur.

El desenvolupament parcial del planejament previst en l’àmbit del concurs ha comportat la pràctica desaparició del casc antic de Vallcarca. Això ha fet sorgir un procés de reivindicació que ha conduït a la creació de diferents espais veïnals. La redacció del planejament que surti d’aquest concurs haurà d’articular aquesta realitat.

Per fer-ho, la nostra proposta integra dues vessants: una d’urbana, que recull els valors previstos al concurs, i una de participativa. Aquesta última vol recollir les diferents veus que hi ha dins del veïnat, administració, entitats i propietats existents, amb l’objectiu d’articular un nou acord i marc de treball que permeti recuperar l’entorn com a barri compartit i viscut per tots els veïns i veïnes.

Recuperar l’espai públic i equiparar
el barri recuperant els llocs de memòria

La proposta planteja petites places que lliguen el barri amb el parc i permeten acollir diversitat d’activitats: espais de joc i trobada, petits concerts, mercat a l’aire lliure… S’aposta per la recuperació dels llocs de memòria del barri com Can Carol, l’Antic Consulat i els jardins que l’envolten, i es transformen en equipaments. Aquests, se’ls allunya de l’edificació per recuperar les seves visuals i es converteixen en referents dels recorreguts proposats.

A més, a la proposta s’integra una gestió de l’aigua sostenible gràcies a un sistema complex de captació i ús al servei dels horts i el parc a través de dos nous dipòsits a diferent cota.

Concretament, es preveuen dues petites places. Una és la plaça central, que enllaça la sortida del metro amb Can Carol i s’obre cap a la cota alta del barri. Aquesta es protegeix de l’avinguda Vallcarca i trasllada, a l’interior del barri, l’activitat de la plaça del metro. L’altra plaça connecta el parc amb els Jardins de Maria Baldó i obre el parc a la part alta del barri. Pel que fa al parc, incorpora dos recorreguts bàsics: el nord – sud, que enllaça l’avinguda Vallcarca amb Gustavo Bécquer, i l’est – oest, que connecta Can Carol amb la pròpia plaça a l’avinguda Vallcarca i la Casa Consultat. Aquest últim es bifurca per facilitar la connexió cap a la part alta de l’avinguda i el Centre d’Atenció Primària del Barri.

Reforçar la identitat del barri
i la seva integració urbana

Es preserven les edificacions existents, desafectant l’illa entre l’avinguda Vallcarca i els carrers Farigola i Cambrils. Es recupera el concepte de casa taller i baix comercial i, per garantir que els comerços serveixen al barri, s’acompanyarà la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) d’una revisió del Pla d’usos.

També es proposen tipologies que permetin acollir diferents perfils socioeconòmics, adaptar-se als règims de tinença, a la preponderància de l’habitatge públic i al tipus de promoció. Els edificis privats es construiran sobre un parcel·lari petit i de baixa altura que farà necessari definir una nova qualificació urbanística: 12v (casc antic Vallcarca).

Pel que fa al parc d’habitatge públic, es proposa que sigui de lloguer i en règim cooperatiu en cessió d’ús, per afavorir la diversitat de nivells de renda i introduir un model col·lectiu en la concepció de l’edifici i l’entorn. El lloguer s’ubicarà amb front a l’avinguda Vallcarca per generar parcel·les de major dimensió, però que garanteixin la fragmentació en planta i altura. L’habitatge cooperatiu se situarà al carrer Gustavo Bécquer i generarà espais col·lectius i de taller vinculats als horts, tot facilitant la interacció amb l’entorn de l’Antic Consulat. També es destinarà a habitatge cooperatiu el sòl cedit en concepte d’aprofitament mig per la UA-4, que se situarà a la cantonada entre els carrers Farigola, Calendau i Cambrils. Això facilitarà la relació directa amb Can Carol i es podrà integrar, a aquest solar, l’actual fusteria.

Garantir l’accessibilitat universal

L’àmbit s’entén com una superilla peatonal que afavoreix la mobilitat sostenible a peu i en bicicleta, alhora que ofereix una connexió directa al transport públic. Es preveu traslladar la sortida del metro a la nova plaça central, la construcció d’un carril bici a l’avinguda Vallcarca i una nova parada d’autobús. La connexió entre l’avinguda Vallcarca i el carrer Gustavo Bécquer compta amb el suport d’unes escales mecàniques per salvar el talús principal i un ascensor públic a la cantonada de la plaça central. En el cas del recorregut est – oest es garanteix la connectivitat amb una sèrie de rampes accessibles que permeten l’accés a l’Antic Consulat, també un ascensor.

La proposta Vallcarca rebrota, que contribueix al procés col·lectiu del barri i posa l’urbanisme al servei de les persones, vol ser un exemple inspirador per a altres barris de la ciutat.