Planejament urbanístic

Abordem la planificació urbanística de forma transversal com una oportunitat de transformació social i cohesió territorial que posi les persones al centre. Des de la planificació municipal i territorial, la modificació i revisió del planejament vigent, la regulació d’usos, la generació d’habitatge assequible, equipaments dotacionals i la millora de l’espai públic.

Incorporem una mirada global que tingui en compte els diferents aspectes del lloc, les persones, el parc d’habitatges, l’activitat econòmica, social i cultural, els equipaments i espais públics, per donar una resposta integral als reptes actuals i les necessitats del futur.

Veure els altres serveis

Planificació urbana i territorial
per posar les persones al centre

Veure més projectes

Serveis que oferim

  • Planificació i ordenació territorial
  • Planejament municipal i derivat
  • Planificació estratègica
  • Projectes urbans
  • Modificació de planejament per generar habitatge assequible
  • Regulació d’usos (dotacional, turístic, comercial)
  • Catalogació de masies i patrimoni històric
  • Assessorament tècnic a particulars, entitats i administració pública
  • Estudis sociodemogràfics i urbanístics

Més informació a info@celobert.coop
Contracteu-nos directament amb l’Acord Marc