Aplicació de polítiques d’habitatge

Aportem la nostra experiència en el disseny d’actuacions d’habitatge i la seva aplicació, amb la definició d’una proposta de gestió i execució, feta a mida, que respongui a les necessitats i objectius plantejats. Cerquem solucions innovadores que permetin, amb els recursos disponibles, afrontar el repte de millorar la situació de l’habitatge.

Comptem amb un equip interdisciplinari, expert en el disseny i aplicació de polítiques d’habitatge, i treballem per afavorir la participació dels agents implicats per a la mobilització de l’habitatge buit, la promoció d’habitatge assequible i l’impuls de la masoveria urbana i l’habitatge cooperatiu.

Veure els altres serveis

Impulsem actuacions per
garantir el dret a l’habitatge

Veure més projectes

Serveis que oferim

  • Estudis per a la generació d’habitatge assequible i social
  • Estudis per a l’impuls d’habitatge cooperatiu
  • Gestió d’habitatge assequible i social
  • Mobilització i optimització de patrimoni en desús
  • Cens d’habitatges i locals buits
  • Programa de masoveria urbana
  • Participació ciutadana

Més informació a info@celobert.coop
Contracteu-nos directament amb l’Acord Marc